Chiến Trường Tống Kim

Đối tượng tham gia

  • Chiến Trường Cao Cấp: người chơi từ cấp độ 100 trở lên 

Thời gian

        Thời Gian Diễn Ra         
13H00
21H00

Báo danh

  • Sử dụng Thần Hành Phù để di chuyển về điểm báo danh
  • Hoặc có thể tự di chuyển đến điểm báo danh:
    • Phe Tống: Từ phía Bắc thành Tương Dương
    • Phe Kim: Từ Chu Tiên Trấn
Trận Tống Kim 21h mỗi ngày sẽ có phần thưởng vòng sáng Top 1 đến 10 (sau khi kết thúc trận, nhận tại Nhu Quan)

 

Vật phẩm được bán tại Shop Tống Kim


  

                     Vật phẩm               Giá điểm tích lũy                   Công Dụng             
      Huyền Tinh Khoáng Thạch (cấp 1)       150 Dùng để ép trang bị tím
Huyền Tinh Khoáng Thạch (cấp 2) 500 Dùng để ép trang bị tím
Huyền Tinh Khoáng Thạch (cấp 3) 2,250 Dùng để ép trang bị tím
Huyền Tinh Khoáng Thạch (cấp 4) 9,000 Dùng để ép trang bị tím
Huyền Tinh Khoáng Thạch (cấp 5) 35,000 Dùng để ép trang bị tím
Huyền Tinh Khoáng Thạch (cấp 6) 120,000 Dùng để ép trang bị tím
Nguyên Thạch (ẩn/hiện) các loại 300 Dùng để ép trang bị tím
Phi Phong Binh Sĩ (7 ngày) 60,000

Mang vào sẽ x1,5 điểm tích lũy Tống Kim

Sát thương địch nhận được kinh nghiệm +5

May mắn +2

Phi Phong Hiệu Úy (7 ngày) 90,000

Mang vào sẽ x1,5 điểm tích lũy Tống Kim

Sát thương địch nhận được kinh nghiệm +10

May mắn +4

Phi Phong Thống Lĩnh (7 ngày) 120,000

Mang vào sẽ x2 điểm tích lũy Tống Kim

Sát thương địch nhận được kinh nghiệm +15

May mắn +6

Phi Phong Phó Tướng (7 ngày) 150,000

Mang vào sẽ x2 điểm tích lũy Tống Kim

Sát thương địch nhận được kinh nghiệm +20

May mắn +8

Phi Phong Đại Tướng (7 ngày) 180,000

Mang vào sẽ x2,5 điểm tích lũy Tống Kim

Sát thương địch nhận được kinh nghiệm +25

May mắn +10

Mặt nạ Tống Kim (7 ngày) 50,000 Mặt nạ sơ cấp
Phúc Duyên Lộ (đại) 5,000 Dùng để tăng tỷ lệ khảm nạp trang bị